?
Botoks

Yüzdeki mimik kaslar?n?n y?llarca hareket etmesi, üzerindeki deride derin ?izgiler olu?turur. Al?ndaki yatay, ka? aras?nda dikey ve g?z ?evresinde kaz ayaklar? olarak bilinen ?izgiler bu ?ekilde geli?ir. Bu durum; yorgun, y?pranm?? ve k?zg?n bir g?rünüme neden olur. K?r???kl?klar? dolay?s?yla istenmeyen g?rünümü olu?turan kaslar?n hareketleri oldu?una g?re tedavisinde de bir kas gev?etici ?zelli?i olan botoks u kullanmak gayet do?ald?r. Botox, ameliyats?z estetik uygulamalar i?inde en s?k yap?land?r. Uygun dozlarda kullan?ld???nda bak??lardaki anlam kaybolmadan ?ok daha gen? bir g?rünüme neden olur. Beraberinde ka?lardaki dü?üklük de giderilir. Uygulama 5 dakika sürer. Etkisi 3. günden itibaren ba?lar, 7-10. günlerde son ?eklini al?r. Ortalama 4-6 ay etki devam eder. ??lem sonras? hemen sosyal ya?ama d?nülebilir.

Botox migren tedavisinde de ba?ar?yla kullan?l?r. Ya?am kalitesini dü?üren ba? a?r?s? atak s?kl???n? ve süresini ciddi ?ekilde azaltabilir.

Botoxun bir di?er kullan?m alan? da terleme tedavisidir. Koltuk alt?, el ve ayak taban?na uygulanarak sosyal ya?amda problem olu?turan terlemeleri ortalama 6 ay süreyle ortadan kald?r?r, i? ve günlük hayatta büyük konfor art??? sa?lar.

Yap?lan bilimsel ?al??malarda yüzde k?r???kl?k probleminin tedavisi sonras?; ki?ilerin sosyal hayatta daha aktif olduklar? ve ?zgüvenlerinin artt??? tespit edilmi?tir. Botoks uygulamas? kolay, ??le aras? bile yap?labilen, konforlu yüz güldürücü bir i?lemdir.

Andrea Leclair, the gucci replica mother of the man, who is handbags replica from British Columbia. He said she had been out of replica handbags with replcia watches uk her 44-year-old son, Kristian Lee Baxter, for rolex replica a month, according to the report.
SİZİ ARAYALIM MI?

Lütfen robot olmadığınızı doğrulayınız.

* Alanları zorunlu

Mesajınız gönderiliyor. Lütfen Bekleyiniz...

Sayın mesajınız başarılı bir şekilde elimize ulaşmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. İlginize teşekkürler.

İşlem sırasında bir hata oluştu! Lütfen tekrar deneyiniz.

Lütfen formdaki tüm alanları doldurunuz.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Online Konsultasyon


Lütfen robot olmadığınızı doğrulayınız.

* Alanları zorunlu

Mesajınız gönderiliyor. Lütfen Bekleyiniz...

Sayın mesajınız başarılı bir şekilde elimize ulaşmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. İlginize teşekkürler.

İşlem sırasında bir hata oluştu! Lütfen tekrar deneyiniz.

Lütfen formdaki tüm alanları doldurunuz.