?

NEDEN SKY SA? EK?M?

Sky Sa? Ekimi’ni tercih etmeniz i?in bir ka? sky sa? ekimi fark?

SA? EK?M?NDEN ?NCE MUTLAKA OKUYUN

Sa? ekimi yapt?rmaya karar verdiniz. Ancak ?ok fazla alternatif var ve siz en iyisini se?mekte zorlan?yorsunuz. Peki sa? ekimi yapt?racak birinin nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Devam?

SA? EK?M? BA?ARISI

Sa? ekimi operasyonunuzun ba?ar?l? olup olamayaca??, eski do?al sa?lar?n?za tekrar kavu?abilmeniz i?in doktorunuzun ge?mi? y?llarda edinmi? oldu?u profesyonel

Devam?

SA? EK?M?NDE SKY SA? EK?M?

17 y?l ?nce Türkiye’yi sa? ekimiyle tan??t?ran Yeliz Parlat?c? ko?ulsuz hasta memnuniyeti ve yüksek kalitede hizmet sunmak amac?yla Sky Sa? Ekimi’ni kurmu?tur.

Devam?

Sa? Ekiminde Dikkat Etmeniz Gerekenler


Son y?llarda teknolojinin geli?mesiyle birlikte sa? ekimi teknikleri de operasyon esnas?nda kullan?lan cihazlara kadar bir ?ok ?ey de?i?im g?sterdi.

Ancak de?i?meyen tek ?ey "ustal?k"...

Sa? ekimi t?pk? bir orkestra gibidir. Orkestra ?efinin veya ?alg?c?n?n bir hatas? tüm ahengi bozar... Sa? ekiminde de ekipten birinin bir hatas? telafisi zor durumlar ortaya ??kar?r.

Sa? ekiminde ?ef sanat??, doktordur. Ve sa?lar?n?z?n do?al halini almas? i?in sanat gerektiren k?sm?, sa? ?izgisi ve kanal a?ma i?lemidir. Tamamen el becerisi ve deneyim gerektiren bu i?lemler; sa? tipinize, sa? ?eklinize vb. de?i?kenlik g?sterir ve d?külen sa?lar?n?z?n eski do?al halini almas?nda ?nemli rol oynar.

Sa? ?izgisi ve kanal a?ma i?leminden sonra don?r b?lgeden al?nan grafterin kanallara yerle?tirilme i?lemi ba?lar. Bu i?lemde el becerisi ve tecrübe gerektirir. ?ünkü ekilecek grafterin a??lan kanallara do?ru a??yla ve en ?nemlisi graftlere zarar vermeden yerle?tirilmesi gerekir. Aksi durumda do?al sonu? alamaz veya ekildi?ini sand???n?z sa?lar?n ??kmamas?na neden olur.

BA?ARI H?KAYELER?

Hastalar?m?z Sky Sa? Ekimi Hakk?nda Ne Dü?ünüyor?

"Sky Sa? Ekimi ile ilgili beni en ?ok etkileyen konu beklentileri do?ru alg?lamak i?in yak?n ?al??maya gayret g?steriyorlar. ??lerinde uzmanlar, deneyimliler ve hepsinden ?nemlisi destek ve ??züm sa?layan müthi? bir ekipleri var."

E. EFE

"Sky’?n deneyimli personelleri taraf?ndan her ayr?nt? dü?ünülerek sa? ekimim yap?ld?. Türkiye’nin hatta Avrupa’n?n en iyisine sa? ektirmek ve ?ok iyi sonu?lar almak ?nemli. Sky Sa? Ekimi bunu en iyi ?ekilde ba?ard?. "

?. YAVUZ

"2007 y?l?nda Sky’a sa? ektirdim. Beklentilerimin ?ok üzerinde sonu?lar ald?m. size yol g?steren, ??züm bulan, tecrübeli, kaliteli bir firma ve iyi insanlarla ?al??mak istiyorsan?z do?ru adrestesiniz."

H. DURAK

"Operasyon ?ncesi ve sonras?nda son derece profesyonel bir ekiple kar??la?t?m. Her ?ey ?ok güzeldi ve ekiminde ba?ar?l? oldu. Tüm ekibe te?ekkürler. Almanya’dan selamlar.."

B. ALTIN

"16 ya??nda üzerime kaynar su d?külmesinden dolay? yüzümde ve kafam yan?klar olu?tu. Tedavi sonras?nda 38 ya??ma kadar hep ?apka ile dola?t?m. Sa? ekiminden sonra ?apkam? ??kard?m. ?mkans?z? ba?ard?lar. Sonsuz te?ekkürler."

A. KARA
Andrea Leclair, the gucci replica mother of the man, who is handbags replica from British Columbia. He said she had been out of replica handbags with replcia watches uk her 44-year-old son, Kristian Lee Baxter, for rolex replica a month, according to the report.

Blog yaz?lar?m?za g?z atmak istermisiniz ?Sky Sa? Ekimi Blog

Online Konsultasyon


Lütfen robot olmadığınızı doğrulayınız.

* Alanları zorunlu

Mesajınız gönderiliyor. Lütfen Bekleyiniz...

Sayın mesajınız başarılı bir şekilde elimize ulaşmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. İlginize teşekkürler.

İşlem sırasında bir hata oluştu! Lütfen tekrar deneyiniz.

Lütfen formdaki tüm alanları doldurunuz.